• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix
NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL INTERNACIONALS 2019. Nuclis d'R+D Internacionals

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20295 - NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL INTERNACIONALS 2019. Nuclis d'R+D Internacionals Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per presentar la sol·licitud és fins les 14:00 del dia 10 d'octubre de 2019. 

 • Annex específic de sol·licitud
 • Memòria tècnica del projecte juntament amb la fitxa resum del projecte i la memòria internacional (veure model guió i plantilla)
 • En el cas de projectes col·laboratius, tal i com es defineixin a la base 5.1.4 de l’annex 1 de les bases reguladores, un acord de participació entre tots els participants en el projecte signat digitalment (veure model)
 • Document acreditatiu de poders per actuar com a representant de les empreses participants, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil
 • Informe plantilla mitja de treballador es en situació d’alta, que emet la Tresoreria General Seguretat Social del mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l’ajut
 • En el cas d’autònom dependents, contracte en el qual figura com a TRADE (registrat a les oficines d’ocupació) i darrer rebut d’autònoms
 • Per aquelles sol·licitants amb una despesa subvencionable prevista igual o superior a 200.000 euros:
  • Comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil o informe d’auditoria si l’empresa està auditada
  • En el cas de que l’autoavaluació financera sigui no apte o no disposi d’uns comptes anuals tancats per ser empresa de nova creació, i el sol·licitant es vulgui acollir a les excepcions detallades a la base 4.3 de l’annex 1 de les bases reguladores, caldrà aportar en funció de l’excepció a la qual s’acull, la documentació següent:
  • Escrit d’una de les empreses del grup (de la qual el sol·licitant en sigui depenent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte), signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en cas que no pugui dur-lo a terme
  • Documentació relativa a ampliacions de capital realitzades amb posterioritat a l’exercici avaluat i registrades al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció
  • Alta censal a hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals

 

Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

 • El projecte de R+D ha de ser dut a terme de forma conjunta entre almenys una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un soci amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials elegibles (Països membres UE, EEUU, Xile, Singapur, Xina, Corea del Sud, Israel, Regne Unit i Canadà)
 • En el cas de les empreses amb establiment operatiu a Catalunya ha d’existir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros de despesa elegible acceptada per projecte.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.