ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Visió estratègica

L’objectiu principal de les polítiques de suport a la indústria i a l’empresa és facilitar un entorn competitiu que impulsi el creixement de l’activitat empresarial, fomenti la cohesió social i consolidi l’estat del benestar. En aquest sentit, el Govern, conjuntament amb altres agents econòmics i socials, ha impulsat el Pacte Nacional per a la Indústria per planificar el desenvolupament industrial de Catalunya a llarg termini. ACCIÓ és un dels principals organismes encarregat de l’execució d’aquesta estratègia.

Aquest acord neix l’any 2017 amb la finalitat d’augmentar el pes de la indústria en l’estructura econòmica de Catalunya i té la voluntat d’impulsar la transformació del model industrial del país per fer-lo sostenible, fomentar la innovació i la internacionalització i crear ocupació de qualitat. El pacte reafirma la voluntat del Govern i dels agents econòmics i socials de reafirmar la indústria com a sector clau per a la resta de sectors i la seva capacitat d’adaptació a les necessitats i les noves realitats de l’entorn empresarial.

El Pacte es materialitza en 116 actuacions i un pressupost total, fins al 2020, de 1.844 milions d’euros (468 milions dels quals es destinen a l’activitat de l’any 2017), tot i que es preveu una mobilització total de més de 3.000 milions d’euros.

 

L’estratègia i les accions del Pacte Nacional per a la Indústria s’han treballat en sis grups de treball:

  • Competitivitat i ocupació industrial: potenciar la capacitat del teixit empresarial català a través del binomi internacionalització innovació, així com impulsar l’emprenedoria
  • Dimensió empresarial i finançament: incrementar la dimensió de les pimes per tal que puguin competir eficaçment en el mercat global i actuïn com a tractores de l’economia. Oferir al sector productiu instruments eficients de capitalització i de finançament per facilitar-los el seu creixement
  • Indústria 4.0 i digitalització: difondre entre les empreses la importància de la Indústria 4.0, capacitar el capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils, prestar serveis avançats i promoure les infraestructures necessàries per al desplegament de la Indústria 4.0
  • Formació: millorar la capacitació de treballadors i treballadores per poder donar una resposta de qualitat i flexible a les noves necessitats de les empreses i de la societat, així com al canvi tecnològic i dels modes de producció
  • Infraestructures i energia: proporcionar un millor equipament infraestructural a Catalunya, que permeti augmentar la productivitat industrial, vertebrar el territori i afavorir l’atracció d’inversions, reduir els costos energètics de la indústria catalana i millorar l’eficiència i l’estalvi energètics
  • Sostenibilitat i economia circular: apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i impulsi així la innovació i la competitivitat industrial