ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2016

Articles i altres publicacions

L'informe posa de manifest que, durant el 2016, els principals indicadors de la indústria catalana van mostrar els millors resultats dels darrers anys, entre els quals cal destacar l'augment de l'activitat industrial, tant si es mesura en termes de valor afegit brut (VAB) com d'índex de producció industrial (IPI).

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2016

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2016

Conclusions principals

  • Aquests bons resultats de l’activitat van venir acompanyats pel nivell de confiança dels empresaris més elevat dels darrers 9 anys
  • Aquesta solidesa de l’activitat industrial i de la confiança empresarial va tenir novament conseqüències positives sobre el mercat de treball: l’ocupació industrial, mesurada pels afiliats a la Seguretat Social, va augmentar un 2,7 %, cosa que va suposar el tercer any consecutiu de creació d’ocupació. L’increment de l’ocupació industrial a Catalunya va fer que l’atur registrat es reduís en un 16,1 % durant el 2016, la millor dada des de l’any 1998
  • L’any 2016, Catalunya va exportar mercaderies per valor de 65.160 milions d’euros, un 2,0 % més que l’any anterior, tot i que suposa una desacceleració enfront del 6,0 % del 2015. Per sectors, el de contingut tecnològic alt (maquinària d’oficina, ordinadors, electrònica, productes farmacèutics...) va ser el que més va créixer, un 8,9 % amb relació a l’any anterior, amb un pes sobre el total d’Espanya del 30,2 %
  • Les inversions estrangeres de caràcter industrial van experimentar un bon comportament durant el 2016 ja que van créixer un 7,8 % amb relació al 2015 i van representar el 29,3 % del total d’inversions estrangeres a Catalunya i un 20,2 % de les inversions estrangeres industrials a Espanya
  • Pel que fa a la inversió industrial total (tant interna com externa), va augmentar a Catalunya un 2,9 % en termes nominals el 2016
  • L’índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya va experimentar una caiguda mitjana del -3,6 % durant el 2016, enfront del -2,7 % del 2015. Els preus de l’energia van arrossegar el conjunt a la baixa, ja que els preus dels productes industrials (sense energia) van caure només un -0,6 %

Presentacions