ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de futur en el sector del medi ambient

Informes sectorials

El treball té per objectiu estudiar els escenaris de futur dels diferents subsectors del medi ambient, com són la consultoria, la construcció, els béns d'equip i els serveis, per als vectors mediambientals de l'aigua, l'atmosfera, les energies renovables i els residus en els mercats amb més potencial per a les empreses catalanes, a partir dels que se n'extreuen les oportunitats i els reptes de futur per a l'empresa.

Oportunitats de futur en el sector del medi ambient

Oportunitats de futur en el sector del medi ambient

Explica que el mercat del sector de medi ambient a Catalunya va assolir una facturació estimada de 3.697 MM€ l’any 2003, quadruplicant les xifres del període 1996-2003. Està format per 1.217 empreses i dóna feina a 52.079 persones. El 17% de les empreses del sector exporten.

Descriu com és la demanda que realitzen els sectors públic i privat d’enginyeria i consultoria, construcció, béns d’equip i serveis referents a l’aigua, els residus, l’atmosfera, les energies renovables (solar, eòlica, biomassa, biocarburants, biogàs). Analitza les seves fortaleses, debilitats i amenaces en relació amb Catalunya i el context espanyol.

Estudia les tendències socials, econòmiques, polítiques i tecnològiques referents al medi ambient. Per exemple, explica que els ciutadans tenen cada vegada una major consciència mediambiental i volen una vida més saludable. Destaca també l’increment de la demanda mundial de recursos naturals, la volatilitat del preu de l’energia, la integració de la legislació mediambiental en pro del desenvolupament sostenible, etc.

Identifica quatre àrees geogràfiques on les empreses catalanes hi poden trobar oportunitats de negoci: Europa, l’Amèrica del Sud, el Nord d’Àfrica i la Xina i sud-est asiàtic. A més, de tot el ventall d’àrees de negoci global, en destaca algunes de clau en els àmbits d’estalvi de recursos, ús de recursos i gestió.

Posa alguns exemples. Pel que fa a l'estalvi de recursos o la prevenció de la contaminació, aposta per l’ecoeficiència energètica, l’ecodisseny i la seqüestració de CO2. En temes de gestió, recomana centrar-se en la transferència de coneixement en gestió de serveis (aigua, residus, atmosfera, energies renovables), en les xarxes de vigilància i control de la contaminació (aigua, atmosfera) i en la gestió de la mobilitat.

Sobre l’ús de recursos, la seva diversificació o els nous recursos, suggereix aspectes com la reutilització d’aigua depurada, la recuperació d’aqüífers, la regulació d’aigües subterrànies mitjançant emmagatzemament en aqüífers, la reutilització de residus per a la seva transformació en combustibles, la producció d’energia amb fonts renovables: termoelèctrica, la diversificació energètica del sector automoció i les H2, piles de combustible.