ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Cupons a la Internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació TECNIO

Acredita la teva tecnologia

TECNIO és l'acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I de Catalunya que presentin capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de transferir-les per enfortir el teixit empresarial i fer atractiu internacionalment el ecosistema català d'innovació.

Vols tenir l'acreditació TECNIO? Prem aquí si el teu centre té NIF propi o aquí si el teu centre té NIF d'entitat pública.

Acredita't. Obre en una nova finestra.

Prem aquí si el teu centre té NIF propi

Acredita't

Prem aquí si el teu centre té NIF d'entitat pública

Si acredites la teva entitat amb el segell TECNIO, gaudiràs d’aquests avantatges:

 • Ús del segell TECNIO
 • Visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació. Si escau, serveis especialment dissenyats per a la difusió i comercialització de la tecnologia i de les seves capacitats en R+D
 • Informació sobre les activitats i instruments de suport d’ACCIÓ
 • Capacitació en transferència tecnològica
 • Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i innovació
 • Informació especialment adreçada a entitats acreditades TECNIO sobre línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès
 • Participació en activitats de networking i/o de comercialització de la seva capacitat tecnològica
 • Vehiculació dels instruments de política d’innovació i transferència tecnològica a través de TECNIO

La durada de la vigència de l’acreditació serà com a màxim fins al 31 de desembre de 2023. Una vegada finalitzat aquest termini la renovació no serà automàtica ja que s’adaptaran els requisits en funció de l’evolució dels programes i les necessitats empresarials.

Consulta’ns per conèixer-ne tots els detalls!

Els requisits d’elegibilitat per a l’acreditació com a desenvolupador de tecnologia TECNIO es divideixen en 3 categories:

1. Recerca i tecnologia

 • Ser desenvolupador de tecnologia: S’entén com a desenvolupador de tecnologia aquell grup o centre que disposa de línies de recerca pròpies, de les persones i infraestructures necessàries per tenir aquestes línies i de les capacitats tecnològiques susceptibles de ser transferides al mon empresarial
 • Tenir almenys el 80% del personal investigador del grup o centre a acreditar, reconegut com a SGR per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca). Els centres de recerca CERCA queden exempts del compliment d’aquest requisit

 

2. Aspectes empresarials

 • Que la mitjana d’ingressos del grup o centre a acreditar dels darrers tres exercicis o dels tres anys anteriors a la data de la sol·licitud d’acreditació, provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses i de projectes d’R+D+i finançats mitjançant ajuts provinents de convocatòries autonòmiques, estatals i/o europees, als quals els grup o centre a acreditar participi amb empreses catalanes, sigui com a mínim del 25% sobre els ingressos totals del grup, o bé com a mínim de 120.000€
 • Disposar d'un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta el desenvolupador de tecnologia a acreditar TECNIO

 

3. Aspectes comercials

 • Disposar d’un pla de màrqueting actualitzat. Aquest pla de màrqueting ha d’incloure com a mínim:
  • Missió i visió
  • Situació: anàlisi intern, diagnòstic estratègic, posicionament tecnològic davant de competidors i context sòcio-econòmic
  • Productes i/o serveis
  • Segmentació de clients actuals i potencials. Descripció del mercat
  • Objectius a curt (1 any) i llarg termini (3 anys) i principis estratègics
  • Mapa d’accions que inclogui calendari, equip de treball i pressupost
  • Vigència del pla de màrqueting i metodologia per a la revisió/actualització del mateix
 • Demostrar que el grup o centre a acreditar realitza activitats de promoció. S’entén per activitats de promoció:
  • Promoció i acció comercial del grup entre les empreses: elaboració i execució d’un pla d'actuacions en transferència tecnològica, elaboració i execució d’un pla de màrqueting, gestió del web i xarxes socials, visites a empreses, representació en fires, i organització de jornades tècniques, reunions i cursos, entre d'altres
  • Gestió interna: detecció de coneixements i tecnologies desenvolupades pels diferents investigadors que poden ser transferibles, implantació i gestió d’un sistema de qualitat, gestió de contractes de R+D+i i relació amb clients i gestió de la propietat intel·lectual i industrial generada pel grup, entre d'altres

Els centres amb NIF propi tramitareu la vostra sol·licitud a través de l’aplicatiu TEI i els centres amb NIF d’entitat pública a través de l’EACAT.

Als efectes de verificar el compliment dels requisits d’elegibilitat i atributs exigits s’haurà d’aportar, juntament amb el formulari de sol·licitud d’acreditació, la documentació següent:

 

Adjunta els següents documents:

 • Document de poders com a representat legal, en cas que no estigui inscrit al Registre Mercantil
 • Estatuts vigents
 • Memòria disponible a la web d'ACCIÓ (apartat documentació relacionada)
 • Certificat signat pel representant legal de l’entitat

 

Per la verificació dels requisits d’elegibilitat caldrà aportar:

 • Requisit 1.1.1.b) Resolució atorgament SGR o condició de CERCA
 • Requisit 1.1.2.a) Carta empresa o empreses catalanes per projectes competitius
 • Requisit 1.1.2.b) Documents acreditatius gestió de qualitat
 • Requisit 1.1.3.a) Pla de màrqueting
 • Requisit 1.1.3.b) CV persones relacionades amb promoció

 

Per la verificació dels atributs escollits, juntament amb la informació de la memòria mencionada, caldrà aportar, en cas que s’escaigui:

 • Atribut 1.2.1.b) i 1.2.2.b) Sol·licitud o atorgament de IP.
 • Atribut 1.2.1.c) Estatuts o equivalent de les spin-off
 • Atribut 1.2.1.c) Contracte de transferència tecnològica a la spin-off
 • Atribut 1.2.1.d) i 1,2,3,d) Acreditació de pertànyer a 2 plataformes tecnològiques
 • Atribut 1.2.1.e) Conveni/acord de col·laboració amb 1 centre del "Registro de Centros Tecnológicos"
 • Atribut 1.2.2.a) i 1.2.3.a) Sol·licituds de propostes de convocatòries públiques d'R+D+i
 • Atribut 1.2.2.c) Acord de col·laboració R+D+i amb empresa.
 • Atribut 1.2.2.d) Contracte de transferència a empresa de IP
 • Atribut 1.2.3.b) Contracte R+D+i amb empresa internacional
 • Atribut 1.2.3.c) Condicions tècniques de licitador de CPI i comprovant

 

En relació amb totes les notificacions del procediment d’acreditació, és recomanable que cliqueu a l’apartat del Formulari de sol·licitud indicant que voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol·licitud. D’aquesta manera, rebreu sempre un avís a l'adreça que el sol·licitant hagi facilitat a aquests efectes dins del Formulari de sol·licitud d'acreditació, on es posarà a la teva disposició les notificacions a la Seu electrònica, sense perjudici que la manca d'aquest avís no impedeixi la plena validesa de la notificació.

La notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat.

Aquesta notificació per mitjans electrònics s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.

 

Consulta el detall de tota la documentació a presentar en el DOGC.

El termini d'enviament de sol·licituds es trobarà obert fins al 30 de desembre de 2022.

Per acreditar-te, prem aquí si el teu centre té NIF propi, o bé, prem aquí si el teu centre té NIF d'entitat pública.

Aquest és el llistat de desenvolupadors acreditats per ACCIÓ:

Consulta el llistat de desenvolupadors acreditats.