ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Potencial de la biotecnologia en el tractament de residus

Articles i altres publicacions

La recuperació de sòls i aqüífers per mitjà de l'activitat biològica natural (bioremediació) és una tecnologia ambiental amb perspectives de creixement, incentivades pel marc legal (a Europa) i els seus avantatges en costos, rapidesa, eficiència i sostenibilitat. Per la seva banda, la generació de biogàs a partir dels residus podria créixer a ritmes superiors al 5% anual de mitjana fins al 2015.

Imatge

Mentre que els Estats Units i el nord d'Europa lideren, en general, la recerca i transferència tecnològica en l’aplicació de biotecnologies en el medi ambient, les regions d’Amèrica Llatina, el Mediterrani i l'Àsia emergent es presenten com a mercats atractius a mitjà termini per les perspectives d’alt creixement i la menor competència. Les principals oportunitats amb dimensió internacional es podran trobar, entre d’altres, en l’obtenció de fertilitzants orgànics de qualitat a partir de la valorització del digestat, així com en el desenvolupament de tecnologies de miniplantes de digestió anaeròbia.

Destaca també el potencial de millora en l'optimització de la digestió anaeròbia termofílica orientada a la valorització energètica dels residus, i la millora de les etapes prèvies al contacte amb membranes de bioreactors que permetin millorar els rendiments en els processos de separació sòlid-líquid. Finalment, el desenvolupament de biotecnologies que permetin el tractament de sòls contaminats constituirà un nínxol amb elevat potencial a mitjà termini, especialment per al sector industrial.