ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

La Unió Europea comença a fer inspeccions als embalatges de fusta

Alertes de comerç internacional

A partir de l’1 d’abril de 2021, s’aplica el Pla de seguiment de la fusta, derivat del Reglament Delegat (UE) 2019/2125, que estableix les normes relatives a la realització de controls oficials específics del material d’embalatges de fusta.

Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

A més, des de l’1 de març de 2021, està en vigor el Reglament d’Execució (UE) 2021/127 de la Comissió de 3 de febrer de 2021, pel qual s’estableixen els requisits relatius a la introducció en el territori de la Unió Europea de material d’embalatge de fusta per al transport de segons quines mercaderies originàries de determinats tercers països i als controls fitosanitaris de l’esmentat material. Amb aquest reglament, la Decisió d’Execució (UE) 2018/1137 queda derogada.

Aquests controls oficials sobre les mercaderies que s’introdueixen en el territori de la UE procedents de tercers països tenen com a objectiu verificar el compliment de la legislació de la Unió Europea, a fi de protegir la salut humana i animal, la sanitat vegetal, el benestar dels animals i també el medi ambient.

L’embalatge de fusta, que pot acompanyar tot tipus d’objectes, és una font d’introducció i propagació de plagues vegetals.

 

Punts importants

 • El reglament que estableix la normativa sobre els controls no s’aplica al material d’embalatge de fusta acollit a les exempcions previstes en l’NIMF 15 (Normativa Internacional per a mesures fitosanitàries).
 • Les autoritats competents poden sol·licitar als operadors responsables de la partida que notifiquin l'arribada a través de l'SGICO, dels sistemes nacionals d'informació existents o d'una altra manera acordada per l'autoritat competent, amb una antelació raonable.
 • En el cas d'embalatges que acompanyen mercaderia d'origen vegetal, el control fitosanitari que es realitza a la mercaderia porta associat el control de l'embalatge de fusta.
 • Quan la mercaderia és d'origen no vegetal, cal realitzar un control exclusiu a l'embalatge de fusta.
 • La freqüència de control serà de l’1% dels enviaments, excepte per al codi Taric 4415 (calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos similars, de fusta; carrets per a cables, de fusta; palets, palets caixa i altres plataformes de càrrega de fusta) dels quals s’inspeccionarà el 100 % dels enviaments.
 • Les autoritats competents percebran taxes i gravàmens pels controls oficials. Aquestes taxes, fan referència tant al control documental, com d'identitat i físic.
  • Control documental: 7,88 euros per partida.
  • Control d’identitat: 7,88 euros per partida, fins a una mida màxima equivalent a la del carregament d’un camió, d’un vagó de ferrocarril o d’un contenidor de volum comparable.
  • Control fitosanitari: 19,72 euros per partida.
 • Únicament es cobraran les taxes quan l’embalatge hagi estat seleccionat per al control i aquest es realitzi.
 • Les taxes les pagarà l’empresa que realitzi el control fitosanitari, que normalment serà el transitari. Aquest cost se sol acabar repercutint a l’importador.

 

Enllaços d’interès

Per tal de comprovar si el vostre producte pot estar sotmès a les inspeccions esmentades, us recomanem que consulteu el vostre operador logístic. A més, a continuació trobareu l’enllaç al Reglament de Controls.

 • Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell
 • Reglament Delegat (UE) 2019/2125 de la Comissió de 10 d’octubre de 2019 amb què es complementa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes relatives a la realització de controls oficials específics del material d’embalatge de fusta, a la notificació de determinades partides i a les mesures que s’han d’adoptar en els casos d’incompliment. L00099-00103.pdf (boe.es)

 

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.