ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions ICEX del "Programa d'Inversions d'Empreses Estrangeres en Activitats d'I+D" per 2022

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/11/2021  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions en l'exercici 2022 per a la realització d'actuacions que permetin fomentar la recerca i desenvolupament en les empreses de capital estranger que pretenguin implantar-se a Espanya o en aquelles que, estant ja implantades, pretenguin iniciar i desenvolupar les seves activitats d'I+D amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat i productivitat de l'economia espanyola.

El període subvencionable comprendrà des del dia 1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022 (a les 23,59 hores local d'aquest dia), i se circumscriurà a l'àmbit geogràfic previst en l'apartat Quart de la convocatòria.

Beneficiaris

  • Les empreses de capital estranger, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica i que estigui vàlidament constituïda en el moment de la concessió.
  • Agrupacions d'empreses on participi almenys una empresa de capita estranger, podent ser beneficiàries en proporció al percentatge de participació de capital estranger.

Quantia

El límit màxim de la subvenció per beneficiari per a aquesta convocatòria és de 200.000 euros.

La quantia total màxima de les subvencions convocades en la present convocatòria serà de tres milions d'euros (3.000.000 euros).

Més informació

Referència legal BOE Núm. 245 del 13-10-2021