ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Programa Espais de recerca de feina promou actuacions, conduïdes i reforçades per l'assessorament de personal tècnic orientador, destinades al desenvolupament de les competències necessàries per realitzar amb autonomia i major efectivitat una recerca organitzada i sistemàtica de feina, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació i la seva incorporació al mercat laboral.

L'espai de recerca de feina ofereix dos serveis diferenciats:

  1. Servei Recerca activa de feina: aquest servei utilitza una metodologia activa en la que es fomenta l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca de feina. S'incentiva i es motiva les persones participants per potenciar la presentació de candidatures, atenent el seu objectiu professional i l'adequació del seu perfil a les demandes de les empreses amb l'objectiu d'assolir la seva inserció laboral.
  2. Servei Eines informàtiques: en el desenvolupament d'aquest servei, el personal de l'espai de recerca de feina, de forma individualitzada, complementa el coneixement i reforça l'ús de les eines informàtiques fins que la persona participant disposi del nivell que li permeti realitzar la recerca de feina de manera fluida i autònoma.

Beneficiaris

  • Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional.
  • Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Quantia

L'import de la subvenció es calcularà en funció del nombre d'espais de recerca de feina autoritzats, i la durada del termini d'execució determinat a cada convocatòria.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 2.399.450,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del dia 23 de juny al 14 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8694 Data 22.06.2022

Contacte

Telèfon: 935 536 100