ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts millora en processos aplicats en plantes de tractament de residus de tercers

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/10/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions els beneficiaris relacionats seguidament, sempre que tinguin, almenys, un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat reverteixi en l'establiment del beneficiari o en l'àmbit territorial de Catalunya:

  • Projectes de classe A o B: Empreses gestores de residus a nivell individual o en grups i, per a projectes de tipus B4 i B5, empreses gestores de residus a nivell individual o en grups, en col·laboració amb les empreses tecnològiques i consumidores, respectivament.
  • Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser una associació empresarial que tingui entre els seus associats empreses relacionades amb la gestió de residus de tercers que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada, amb personalitat jurídica pròpia i exerceixi una activitat econòmica.

Pressupost

L'assignació pressupostària a la present convocatòria és de 1.778.406,21 €, amb càrrec als pressupostos de l'Agència de Residus de Catalunya per a l'any 2022.

Quantia

S'estableix un màxim de 300.000 euros de subvenció per projecte en el cas de projectes de les classes A i B, i de 75.000 euros per a projectes de la classe C. Els projectes presentats per un mateix beneficiari percebran un màxim global de 400.000 euros per totes les actuacions presentades.

S'estableix un percentatge màxim del 20 % del global del pressupost de la convocatòria per als projectes de tipus C.

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8761 Data 28.09.2022

Contacte

Telèfon: 935 673 300