ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajut per la compra de saponines contra el cargol poma al delta de l'Ebre

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 22/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta subvenció està adreçada a titulars d’explotacions agrícoles del cultiu de l’arròs situades al Delta que han complert amb les obligacions, per lluitar contra el cargol poma, de realitzar tractaments fitosanitaris a base de saponines en el període comprès entre el 15 d'abril i el 13 de novembre de 2022.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica que siguin titulars d’explotacions agrícoles situades al delta de l’Ebre i compleixin els requisits següents:

  • Haver comprat i pagat en el període que fixi la convocatòria de l'ajut algun dels productes a base de saponines autoritzats al cultiu de l'arròs de manera excepcional per la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
  • Tenir els camps objecte de tractament afectats per la plaga del cargol poma en el moment de la compra.
  • Tenir la condició de PIME.

Quantia

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la compra d'un producte o productes a base de saponines en la lluita contra el cargol poma al delta de l'Ebre.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determini la resolució de convocatòria de l'ajut.

L'import de l'ajut no pot ser superior al 50% de la base imposable que consti a la factura.

La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució establerts a l'apartat 8 d'aquestes bases reguladores. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

Termini

El termini per presentar la sol·licitud és del 2 al 22 de novembre de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases (document .PDF)

Contacte

Telèfon: 933 046 700