ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

SOC - Projectes Singulars

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 21/11/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objectiu dels Projectes Singulars és millorar l'ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació i/o formació.

Beneficiaris

 • Empreses, així definides en el dret mercantil.
 • Persones físiques empresàries.
 • Eentitats i institucions sense afany de lucre detallades a l'apartat 1 de la base 3 de l'annex 1 de Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, i per l’Ordre EMT/194/2021, de 15 d’octubre. Caldrà que hagin estat seleccionades per les entitats previstes a l'apartat de la base 3 de l'annex 1 de Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre , i per l’Ordre EMT/194/2021, de 15 d’octubre.
 • També podran ser beneficiàries de la Línia 2 les entitats beneficiàries de la Línia 1.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 28.000.000,00 euros.

Quantia

Les quanties varien segons les diverses actuacions:

 1. Actuacions obligatòries
  1. Actuació d'Orientació i acompanyament: l'import màxim a atorgar per a la persona orientadora i per grup de persones joves participants a jornada complerta és de 3.183,87 euros per mes i grup.
  2. Formació professionalitzadora del Fitxer Català d'Especialitats Formatives: la quantia del mòdul econòmic és un preu hora/persona participant multiplicat pel nombre d'hores de l'acció de formació.
  3. Prospecció: la quantia del mòdul econòmic a atorgar per l'actuació de prospecció és de 1.591,93 euros per mes i grup.
 2. Actuacions opcionals
  1. Contractació laboral: la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.527,16 euros per contracte pel nombre de mesos de durada del període d'execució subvencionable.
  2. Mobilitat geogràfica: la quantia del mòdul econòmic per a l'actuació de mobilitat geogràfica vindrà determinada pel destí on es realitza l'experiència professional, per persona participant.
  3. Coordinació del projecte: la quantia del mòdul econòmic per l'actuació de coordinació és de 318,39 euros per mes i grup.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença l'11 de novembre de 2022 i té una durada de 10 dies naturals.

Més informació i accès al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases

Modificació de bases 2023

Correcció d'errades (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC Núm. 8790 Data 10.112022