ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al finançament de plans de formació en matèria de diàleg social i negociació col·lectiva

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions destinades al finançament de plans de formació de l'àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació de persones que per raó de la seva activitat estiguin relacionades amb els processos de negociació col·lectiva o diàleg social, bé a través de la seva participació directa, bé a través de la direcció, el suport o l'assistència tècnica sindical o empresarial.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquesta ordre:

  • Les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya, en els termes que estableix l'article 7 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.
  • Les associacions empresarials més representatives a Catalunya, en els termes que estableix la disposició addicional sisena del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.817.944,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció s'ha de calcular d'acord amb els mòduls econòmics màxims que s'estableixen en funció de l'activitat que s'ha de desenvolupar al punt 10 de les bases reguladores.

Més informació i accès al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC Núm. 8797 Data 21.11.2022

Contacte

Telèfon: 934 849 500