ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a projectes de foment de l'economia circular

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural / Agència de Residus de Catalunya

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per accelerar la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/02/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes de les classes A, B o C relatius als recursos materials i als residus diferents de l'aigua, l'energia i les emissions atmosfèriques que es defineixen a continuació:

  • Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis.
  • Classe B. Projectes d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.
  • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses beneficiàries següents, sempre que tinguin com a mínim un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat redundi en benefici de l'establiment esmentat o en l'àmbit territorial de Catalunya:

  • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.
  • Projectes de classe C: organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

Quantia

L'import de l'ajut és d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l'empresa beneficiària no és una microempresa o una pime.

L'import és d'un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per projecte per a projectes de la classe C.

Pressupost

La dotació màxima que preveu aquesta convocatòria és d'un milió tres-cents mil euros (1.300.000,00 €).

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria s'inicia el dia 16 de desembre de 2022 i finalitza el dia 15 de febrer de 2023 a les 14h.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC Núm. 8809 Data: 09.12.2022

Contacte

Telèfon: 935 673 300