ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts del Programa TECNIOspring (TECSPR)

Les justificacions de la línia d’ajut del programa TECNIOSPRING (TECSPR) es podran presentar de forma telemàtica seguint les instruccions de la justificació d’ajuts TECSPR 2019. Els models de documentació i memòria tècnica vàlids són els corresponents a justificacions 2017.

Passos a seguir:

1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.

2. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de justificació.

3. Descarregar, emplenar i adjuntar la memòria tècnica a l'apartat corresponent dins de l'aplicació de justificació (en format pdf i amb un màxim de 15MB).

Per tal de poder justificar el projecte caldrà presentar una memòria tècnica al final de cada any. A continuació s'adjunten els guions de les memòries justificatives per a cada any:

4. Guia d’elements de publicitat

5. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a internet), imprimir i signar l'imprès de justificació.

6. Presentar l'imprès de justificació juntament amb la documentació justificativa per registrar a ACCIÓ (dins del termini establert a la resolució d'atorgament) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu (Consulteu horaris).

Models de documentació

1. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre l'assessor extern i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). En el cas d’existència de vinculació, cal que dins de l’expedient existeixi: un informe del representant legal del beneficiari justificant l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat, una autorització prèvia d’ACCIÓ a aquesta contractació i un informe tècnic verificant que la contractació es realitza en condicions de mercat (ANNEX I).

2. Quadre en el qual es desglossi el percentatge d'amortització aplicat per cada un dels béns, la data d'adquisició, el període d'amortització, l'amortització mensual o diària, els mesos o els dies de duració del projecte, el criteri d'imputació en funció del seu ús en el projecte (temps, espai, etc.) i la quantia imputada al projecte subvencionat (ANNEX II).

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60