ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Les justificacions es presentaran per internet seguint els següents passos

 1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat. (pendent de publicació)
 2. Descarregar, instal·lar i emplenar l’aplicació de justificació (en endavant, annex específic de del formulari de justificació). Un cop emplenat, obtenir el codi d’ACCIÓ (cal estar connectats a internet), generar el formulari de justificació i guardar el pdf resultant.
 3. Descarregar, emplenar la memòria tècnica.
  Per tal de poder justificar el projecte caldrà presentar una memòria tècnica al final de cada any. A continuació s'adjunten els guions de les memòries justificatives per a cada any:
 4. Descarregar i emplenar, si s’escau, els models de documentació. Si s’escau, signar digitalment per la persona amb poders per representar a l’empresa.
 5. Preparar la resta de documentació justificativa que s’estableix a les bases reguladores i la resolució d’atorgament en format digital. Un cop preparada la documentació, comprimir en un o diversos arxius *.ZIP (pes màxim de 100MB), seguint la Guia de presentació telemàtica de la documentació justificativa.
 6. Descarregar, emplenar i signar digitalment per la persona amb poders per representar l’empresa sol·licitant, el formulari de justificació genèric.
  En el cas que l’entitat beneficiària sigui una empresa, el formulari de justificació genèric es podrà descarregar a través del canal empresa.
  En el cas que l'entitat beneficiària sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya , el formulari de justificació genèric es podrà descarregar a través de l'extranet de les administracions catalanes. (www.eacat.cat)

Presentació de la justificació

 1. Presentar telemàticament el formulari de justificació genèric seguint les instruccions que es trobaran a la pàgina del Canal Empresa o a través del mateix formulari de justificació genèric al pas “Enviar a tramitar i acusament de rebuda” (veure Guia presentació formulari electrònic).
 2. Una vegada presentat telemàticament tindran constància de l’acusament de rebuda i en aquesta pantalla podran adjuntar la resta de documentació necessària per acreditar la justificació de l’ajut (documentació referida anteriorment als punts 3, 4 i 5 dels passos a seguir) en un termini màxim de 24 hores a comptar des de l’hora de registre de l’imprès de sol·licitud genèric.
  Per poder presentar aquesta documentació, també podran accedir i tramitar-ho des de la "La meva carpeta".

Models que formen part de la justificació

 1. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre l'assessor extern i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). En el cas d’existència de vinculació, cal que dins de l’expedient existeixi: un informe del representant legal del beneficiari justificant l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat, una autorització prèvia d’ACCIÓ a aquesta contractació i un informe tècnic verificant que la contractació es realitza en condicions de mercat (ANNEX I).
 2. Quadre en el qual es desglossi el percentatge d'amortització aplicat per cada un dels béns, la data d'adquisició, el període d'amortització, l'amortització mensual o diària, els mesos o els dies de duració del projecte, el criteri d'imputació en funció del seu ús en el projecte (temps, espai, etc.) i la quantia imputada al projecte subvencionat (ANNEX II).
 3. Guia d’elements de publicitat (ANNEX III).

Consideracions a tenir en compte

Tant formulari de justificació genèric com les declaracions han d’estar signats digitalment per la persona que tingui poders de l'empresa sol·licitant. La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: Certificats i signatures electròniques.

En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.

Es recomanable guardar el Acusament de rebuda de l'enviament de documentació on consta el número de registre i Codi de tràmit (ID) per futures gestions.

Les notificacions es posaran a disposició a la Seu electrònica. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat. Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

Per a més informació podeu consultar Suport a la tramitació i Certificats i signatures electròniques.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60