• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (RDINT - RDNET)

Passos a seguir

Les justificacions es presentaran per internet seguint els següents passos:

 1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat. (pendent de publicació)
 2. Descarregar, instal·lar i emplenar l’aplicació de justificació (en endavant, annex específic de del formulari de justificació). Un cop emplenat, obtenir el codi d’ACCIÓ (cal estar connectats a internet), generar el formulari de justificació i guardar el pdf resultant.
 3. Descarregar, emplenar la memòria tècnica i l’annex de desviacions signada digitalment tant per l’empresa beneficiària com per l’empresa proveïdora.
 4. La justificació s’haurà de fer mitjançant un informe d’auditor, consultar el document d'abast de l'informe d'auditoria.
  El beneficiari haurà de justificar la realització de l’actuació subvencionada mitjançant la presentació d’un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant al Registre Oficial d’Auditors de Comptes. En el cas en que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, l’informe d’auditoria haurà d’estar realitzat pel mateix auditor, mentre que si el beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor la realitzarà el beneficiari. Per tal de poder realitzar aquest informe d'auditoria, cal:
  • Consultar i seguir el document "Abast de l’informe d’auditoria per justificar els ajuts a Nulcis d’R+D de component internacional 2019". Pendent de Publicació
  • Check-list: Descarregar, fer les comprovacions establertes a l'anterior document i emplenar el check-list per part de l'auditor. Aquest document s'ha de signar i adjuntar a l'informe d'auditoria. Pendent de Publicació
 5. Descarregar i emplenar, si s’escau, els models de documentació. Si s’escau, signar digitalment per la persona amb poders per representar a l’empresa.
 6. Preparar tota la documentació necessària per tal de poder acreditar la justificació tal i com estableix la resolució d’atorgament i les bases reguladores de l’ajut (factures, nòmines, justificants de pagament...) en format digital. Un cop preparada la documentació, comprimir en un o diversos arxius *. ZIP (màxim 6 i d’un pes màxim de 100MB)
 7. Descarregar, emplenar i signar digitalment per la persona amb poders per representar l’empresa, el formulari de justificació genèric. Dins d’aquest formulari s’haurà d’adjuntar l’annex específic del formulari de justificació i especificar la línia d’ajut i el número d’expedient.

 

Presentació de la justificació

 1. Presentar telemàticament el formulari de justificació genèric seguint les instruccions que es trobaran a la pàgina del Canal Empresa o a través del mateix formulari de justificació genèric al pas “Enviar a tramitar i acusament de rebuda” (veure Guia presentació formulari electrònic).
 2. Una vegada presentat telemàticament tindran constància de l’acusament de rebuda i en aquesta pantalla podran adjuntar la resta de documentació necessària per acreditar la justificació de l’ajut (documentació referida anteriorment als punts 3, 4 i 5 dels passos a seguir) en un termini màxim de 24 hores a comptar des de l’hora de registre de l’imprès de sol·licitud genèric.
  Per poder presentar aquesta documentació, també podran accedir i tramitar-ho des de la “La meva carpeta”.

 

Documentació a presentar

 1. Llista detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència (ANNEX I).

 2. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). En els casos d’existència de vinculació, informe signat pel responsable legal de l’empresa que justifiqui l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat. (ANNEX II).

 3. Declaració jurada del representant legal del beneficiari conforme, per a les diverses despeses subvencionades mitjançant aquest ajut, no s’incompleixen o superen les incompatibilitats o límits per concurrència d’ajuts (ANNEX III).

 4. Per despeses de personal, informe anual d'activitats realitzades per cada treballador amb informació sobre el nº d'hores treballades, el nº d’hores treballades dedicades al projecte i la descripció de les activitats realitzades, signat pel treballador i pel responsable de l'empresa (ANNEX IV).

 

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60.