• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a projectes en forma de nuclis De Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental d’Economia Circular en l’àmbit dels residus (RDECR)

Passos a seguir

Descarregar i emplenar la memòria tècnica i l’annex de desviacions.

 

Models de documentació per a la justificació

1. Llista detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència (ANNEX I).

2. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). En els casos d’existència de vinculació, informe signat pel responsable legal de l’empresa que justifiqui l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat. (ANNEX II).

3. Declaració jurada del representant legal del beneficiari conforme, per a les diverses despeses subvencionades mitjançant aquest ajut, no s’incompleixen o superen les incompatibilitats o límits per concurrència d’ajuts (ANNEX III)

4. Per despeses de personal, informe anual d'activitats realitzades per cada treballador amb informació sobre el nº d'hores treballades, el nº d’hores treballades dedicades al projecte i la descripció de les activitats realitzades, signat pel treballador i pel responsable de l'empresa (ANNEX IV).

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60.