ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts a incentivar els plans d'actuació en transferència tecnològica candidats a ser acreditats TECNIO (TECDTP)

Passos a seguir:

 1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.
 2. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de justificació.
 3. Descarregar, emplenar i adjuntar la memòria tècnica  a l'apartat corresponent dins de l'aplicació de justificació (en format pdf i amb un màxim de 15MB).
 4. Descarregar, emplenar l’Excel annex de la memòria justificativa i entregar en paper juntament amb la resta de documentació justificativa. A banda  també s’ha d’enviar per correu electrònic a tecnio.accio@gencat.cat
 5. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a internet), imprimir i signar l'imprès de justificació.
 6. Presentar l'imprès de justificació juntament amb la documentació justificativa per registrar a ACCIÓ (dins del termini establert a la resolució d'atorgament) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu (Consulteu horaris).

Models de documentació:

 1. Llista detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència (ANNEX I).
 2. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). En els casos d’existència de vinculació, informe signat pel responsable legal de l’empresa que justifiqui l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat. (ANNEX II).
 3. Declaració jurada del representant legal del beneficiari conforme, per a les diverses despeses subvencionades mitjançant aquest ajut, no s’incompleixen o superen les incompatibilitats o límits per concurrència d’ajuts (ANNEX III).
 4. Per despeses de personal, informe anual d'activitats realitzades per cada treballador amb informació sobre el nº d'hores treballades i activitats realitzades, signat pel treballador i pel responsable de l'empresa (ANNEX VI).

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60