ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Passos a seguir

Les justificacions es presentaran per internet seguint els següents passos:

 1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.
 2. Descarregar, instal·lar i emplenar l’aplicació de justificació (en endavant, annex específic de del formulari de justificació). Un cop emplenat, obtenir el codi d’ACCIÓ (cal estar connectats a internet), generar el formulari de justificació i guardar el pdf resultant.
  El proveïdor serà l’encarregat d’emplenar l’annex específic i el formulari de justificació, ( amb les dades de l’empresa beneficiària). Un cop emplenat l’empresa ha de signar el document i és el proveïdor qui presenta els formularis via canal empresa.. Un cop enviat el formulari, el proveïdor també haurà d’adjuntar el document d’endós signat per les dues parts, la memòria tècnica signada per les dues parts i la resta de documentació que aplica.
 3. Descarregar, emplenar la memòria tècnica.
 4. Descarregar i emplenar, si s’escau, els models de documentació. Si s’escau, signar digitalment per la persona amb poders per representar a l’empresa.
 5. Preparar la resta de documentació justificativa que s’estableix a les bases reguladores i la resolució d’atorgament en format digital. Un cop preparada la documentació, comprimir en un o diversos arxius *.ZIP (pes màxim de 100MB), seguint la Guia de presentació telemàtica de la documentació justificativa.
 6. Descarregar, emplenar (especificant el número d’expedient) i signar digitalment per la persona amb poders per representar l’empresa, el formulari de justificació genèric. Dins d’aquest formulari s’haurà d’adjuntar l’annex específic del formulari de justificació i especificar la línia d’ajut i el número d’expedient. Dins d’aquest formulari s’haurà d’adjuntar l’annex específic del formulari de justificació. 

Presentació de la justificació

 1. Presentar telemàticament el formulari de justificació genèric seguint les instruccions que es trobaran a la pàgina del Canal Empresa o a través del mateix formulari de justificació genèric al pas “Enviar a tramitar i acusament de rebuda” (veure Guia presentació formulari electrònic).
 2. Una vegada presentat telemàticament tindran constància de l’acusament de rebuda i en aquesta pantalla podran adjuntar la resta de documentació necessària per acreditar la justificació de l’ajut (documentació referida anteriorment als punts 3, 4 i 5 dels passos a seguir) en un termini màxim de 24 hores a comptar des de l’hora de registre de l’imprès de sol·licitud genèric.
  Per poder presentar aquesta documentació, també podran accedir i tramitar-ho des de la "La meva carpeta".

Models que formen part de la justificació

 1. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 88/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). En els casos d’existència de vinculació, informe signat pel responsable legal de l’empresa que justifiqui l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat (ANNEX I).

 2. Declaració jurada del representant legal del beneficiari conforme, per a les diverses despeses subvencionades mitjançant aquest ajut, no s’incompleixen o superen les incompatibilitats o límits per concurrència d’ajuts (ANNEX II).

 3. Model document endós per cupons d’indústria 4 – Categoria Cupons de diagnosi 4.0 (signar digitalment) (ANNEX III)

 4. Model document endós per cupons d’indústria 4.0 – Categoria Cupons d’implementació 4.0 (signar digitalment) (ANNEX IV)

Consideracions a tenir en compte

Tant formulari de justificació genèric com les declaracions han d’estar signats digitalment per la persona que tingui poders de l'empresa sol·licitant. La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: Certificats i signatures electròniques.

En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.

Es recomanable guardar el Acusament de rebuda de l'enviament de documentació on consta el número de registre i Codi de tràmit (ID) per futures gestions.

Les notificacions es posaran a disposició a la Seu electrònica. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat. Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

Per a més informació podeu consultar Suport a la tramitació i Certificats i signatures electròniques.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60