Cupons a la Internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació d'entitats de finançament alternatiu

Nous camins de finançament

ACCIÓ dona visibilitat i confiança als nous instruments financers alternatius a la banca que han sorgit en els darrers temps. Ho fa a través d’un procés d’acreditació d’entitats de finançament alternatiu que facilitin una millor gestió financera i augmentin les opcions de finançament de les empreses catalanes.

Això els permetrà gaudir d’un mix de finançament més diversificat i, als inversors, invertir en economia real de manera directa.

Consulta'ns per conèixer-ne més detalls sobre l'acreditació!

L’acreditació d'entitat de finançament alternatiu d’ACCIÓ et permetrà:

 • Utilitzar aquest segell d’acord amb el manual d’ús facilitat pels responsables del programa.
 • Tenir visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d’acord amb els criteris establerts per ACCIÓ.
 • Formar part del recomanador de finançament alternatiu d'ACCIÓ.
 • Participar de forma preeminent a les activitats de difusió de finançament alternatiu organitzades per ACCIÓ.

 

Alhora, l’acreditació implica:

 • Utilitzar i difondre el segell en tots els canals de comunicació i difusió, així com en totes les activitats que realitzi l'entitat acreditada, fent-ne un bon ús.
 • Enviar els indicadors trimestrals a ACCIÓ segons el model indicat.
 • Participar en els tallers o en les sessions de finançament d'ACCIÓ segons sol·licitud per part d’ACCIÓ.
 • Mantenir un comportament ètic, amb el benentès que la informació donada als microinversors, inversors i empreses serà transparent i veraç; portar a terme un manteniment adequat de la protecció del sistema informàtic.

S’estableixen quatre categories d’entitats de finançament alternatiu amb uns criteris d’acreditació iguals per a totes les categories:

 • Finançament col·lectiu d’inversió (Crowdequity): inversors i microinversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada en línia.
 • Finançament col·lectiu de préstec (Crowdlending): inversors i microinversors presten diners en forma de préstec amb un tipus d’interès i un calendari de repagament a empreses, a través d’un punt de trobada en línia.
 • Descompte de factures (Invoice trading): inversors i microinversors presten diners a través del descompte d’efectes comercials a empreses, a través d’un punt de trobada en línia.
 • Xarxes d’Inversors Privats (Business Angels): inversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada físic, habitualment en format de fòrum d’inversió o de reunió.

 

Consulta'ns per conèixer-ne més detalls sobre l'Acreditació d'entitats de finançament alternatiu!

 • Ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Capacitat de gestió: tenir una persona responsable per portar a terme la gestió de la plataforma o xarxa.
 • Estar realitzant operacions de forma regular i haver realitzat operacions en empreses catalanes amb un mínim de 3 operacions finançades tancades en el cas de les xarxes d’inversors privats; 5 en el cas del crowdequity; 20 en el cas del crowdlending, i 100 en el cas de l’invoice trading, entre el 2015 i la data de publicació de la convocatòria 2018 d’entitats de finançament alternatiu.
 • Que l’import total de les inversions finançades en empreses catalanes sigui de 300.000 euros, en el cas de les xarxes d’inversors privats, i d'1.000.000 d'euros en el cas del crowdequity, crowdlending i invoice trading, entre el 2015 i la data de publicació de la convocatòria 2018 d’entitats de finançament alternatiu.
 • Tenir un mínim de 20 inversors registrats a la seva plataforma o xarxa en la data de publicació de la convocatòria 2018 d’entitats de finançament alternatiu
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya, així com no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades.

Per sol·licitar l'acreditació cal que emplenis el formulari que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud" i hi adjuntis la documentació justificativa comprimida en un fitxer .zip.

Consulta el detall de tota la documentació a presentar en el DOGC a l’apartat 2.1 de l’Annex

El termini de sol·licitud ha finalitzat.

El termini de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació en el DOGC i romandrà obert fins al 20 de setembre del 2018. Dins d'aquest termini caldrà emplenar el formulari de sol·licitud amb la documentació justificativa adjunta. Les sol·licituds enviades fora de termini no es tindran en compte.

 

Aquest és el llistat de les entitats de finançament alternatiu acreditades per ACCIÓ, per categories:


Beneficis per als agents acreditats

Des d’ACCIÓ s’ha volgut donar una distinció especial a totes aquelles entitats acreditades creant un segell acreditatiu que les identifiqui amb l’excel·lència.

Les entitats de finançament alternatiu acreditades utilitzaran i faran difusió del segell en tots els mitjans de comunicació, fent-ne un bon ús, segons el manual d'ús del segell facilitat pels responsables del programa en el moment de l'enviament de la resolució d’acreditació.